Bildnis des Voltaire Johann Christian Benjamin Gottschick – Gebrüder Schumann – Verlagsort- Zwickau – 1818_1832 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Bildnis des Voltaire Johann Christian Benjamin Gottschick – Gebrüder Schumann – Verlagsort- Zwickau – 1818_1832 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Bildnis des Voltaire Johann Christian Benjamin Gottschick – Gebrüder Schumann – Verlagsort- Zwickau – 1818_1832 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Leave a Reply