Bildnis des Johann Georg Hamann August Weger – 1838_1892 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung

Bildnis des Johann Georg Hamann August Weger – 1838_1892 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung

Bildnis des Johann Georg Hamann August Weger – 1838_1892 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung

Leave a Reply