ЛУНАЧАРСКИЙ Рисунок Н. А. Андреева3

Yet another sketch of Lunacharskii by Andreev, this time reclining

ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÈÉ Ðèñóíîê Í. À. Àíäðååâà (êàðàíäàø, ïåðî), 8 îêòÿáðÿ 1926 ã. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, Ìîñêâà

Leave a Reply