ЛУНАЧАРСКИЙ, А. М. ГОРЬКИЙ, К. Е. ВОРОШИЛОВ НА ДАЧЕ ГОРЬКОГО

Lunacharskii, Maksim Gorkii, and Voroshilov at Gorkii’s dacha (1930) – ЛУНАЧАРСКИЙ, А. М. ГОРЬКИЙ, К. Е. ВОРОШИЛОВ НА ДАЧЕ ГОРЬКОГО

ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÈÉ, À. Ì. ÃÎÐÜÊÈÉ, Ê. Å. ÂÎÐÎØÈËΠÍÀ ÄÀ×Å ÃÎÐÜÊÎÃÎÔîòîãðàôèÿ. Ãîðêè, 1930 Áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èì. Â. È. Ëåíèíà, Ìîñêâà

Leave a Reply